Sat07132024

Poslednja izmena:10:05:24 AM

Održivo upravljanje zemljištem i otpadom: inovacije i izazovi

  • PDF

            U okviru projekata Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu - TwinSubDyn (Twinning excellence on organic soil amendments effect on nutrient and contaminant dynamics in the subsurface) iz Horizon Twinning programa i ReNBES (Natural based efficient solution for remediation and revitalization of contaminated locations using energy crops) - projekat Fonda za nauku Republike Srbije, početkom marta organizovana su dva značajna skupa.

            Projekat TwinSubDyn se realizuje u saradnji sa partnerima iz University of Vienna, Forschungszentrum Jülich, Spanish National Research Council - Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla i Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, dok se projekat ReNBES realizuje u saradnji sa Institutom za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad, Institutom od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju.
            Intenzivna poljoprivredna praksa dovodi do štetnih uticaja na životnu sredinu. Dva glavna problema su opadanje kvaliteta zemljišta i zagađenje podzemnih voda. Pored toga, globalno vredni resursi se kontinuirano gube kroz tokove otpada. Otpad na bazi organskog porekla, kao što su ostaci biomase, može emitovati značajne količine gasova staklene bašte ukoliko se odlaže na deponiju ili se spaljuje. Imajući ovo u vidu, hitno je potrebno osmisliti strategije za korišćenje ovih resursa u skladu sa konceptima cirkularne ekonomije. Danas se svi ovi otpadni tokovi mogu koristiti kao organski dodaci zemljišta.
            U okviru dva održana skupa pod nazivom "Prevazilaženje izazova u primeni organskih dodataka zemljištu - sinergija nauke i privrede" i „Prevazilaženje izazova u primeni organskih dodataka zemljištu - zakonodavni okvir", veliki broj stručnjaka je izneo svoje stavove, mišljenja i zapažanja zasnovana na činjenicama.
            Neki od najbitnijih zaključaka i planovi stavljaju imperative na neophodnost održivog upravljanja zemljištem u cilju rešavanja potrebe za hranom rastuće populacije. Usvojena je Zelena agenda za Zapadni Balkan koja treba da osigura promovisanje održivih poljoprivrednih praksi i poboljšanje kvaliteta zemljišta. Istaknuta je potreba za istraživanjem u oblasti poboljšanja kvaliteta zemljišta, s obzirom na prisustvo zagađujućih materija poput mikroplastike, ftalata, PAH-a i PCB-a u organskim đubrivima. Hitno je potrebno rešavanje problema u vezi sa upravljanjem komunalnim muljem u Srbiji, posebno u vezi sa korišćenjem kanalizacionog mulja u poljoprivredne svrhe. Takođe, zabrinjavajuć je trend smanjenja organskog ugljenika u zemljištu, posebno u Vojvodini, koji se pripisuje intenzivnim poljoprivrednim praksama bez primene organskih đubriva uz stalni pad stočnog fonda. Prikazani su primeri dobre prakse na primeru Regionalne deponije u Subotici koja kanalizacioni mulj pretvara u kompost, prikazujući potencijalno rešenje za upravljanje otpadom. Poljoprivredna domaćinstva su predstavila svoje napore za poboljšanje sadržaja organske materije u zemljištu, naglašavajući praktične aspekte održivog upravljanja zemljištem.
            Detaljnije informacije vezane za ovaj skup, ali i sva ostala dešavanja u okviru projektnih aktivnosti možete pronaći na https://renbes.pmf.uns.ac.rs/index.htmli https://twinsubdyn.pmf.uns.ac.rs/, kao i na društvenim mrežama projekata. Pozivamo vas da učestvujete na našoj HUB platformi gde je kompletan materijal u vezi TwinSubDyn aktivnosti https://knowledge-hub.pmf.uns.ac.rs/.

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com