Thu05232024

Poslednja izmena:12:23:40 PM

Back PRIVREDA INSTITUCIJE PMF PROJEKAT: Carbon Capture by self-drying Schiff Base MOFs

PMF PROJEKAT: Carbon Capture by self-drying Schiff Base MOFs

  • PDF

            Emisija CO2 u atmosferu i odgovarajući efekat staklene bašte predstavlja glavni antropogeni faktor klimatskih promena. Zbog toga je rešavanje problema CO2 jedan od gorućih problema današnjice.

Trenutno, metal-organske umrežene strukture (engl. Metal-organic framework, MOF) predstavljaju jedne od glavnih kandidata za adsorpciju CO2 iz izduvnih gasova. Ipak, glavna prepreka koja sprečava njihovu praktičnu primenu je njihova osetljivost na vlagu. Stoga, postizanje otpornosti na vlagu uz selektivnu adsorpciju CO2 i u prisustvu vodene pare predstavlja aktuelni izazov u hemiji MOF-ova koji još uvek nije uspešno rešen.
            U ovom projektu se po prvi put predlaže jedinstven pristup sprečavanju adsorpcije vode na MOF-ovima, zasnovan na ideji da se kao prioritet uzme problem adsorpcije vode, nasuprot nastojanju da se dodatno pospeši adsorpcija CO2. Ovo će se postići uvođenjem Šifovih baza u strukturu MOF-ova koje bi transformisale adsorbovane molekule vode u bezopasne i slabo adsorbujuće molekule, a koji bi se dalje desorbovali uz očuvanje strukture MOF-a i njegove sposobnosti adsorpcije CO2. Rad na projektu će se odvijati u 4 radna paketa (RP). U RP 1 će se sintetisati MOF-ovi koji sadrže nekoordinovane slobodne amino-grupe. U RP 2 će se izvršiti inkorporiranje Šifovih baza u strukturu MOF-a. U RP 3 će se MOF-ovi koji sadrže Šifove baze izlagati vodi uz ispitivanje performansi konverzije. RP 4 će se baviti ispitivanjem cikličnih performansi MOF-ova kandidata za adsorpciju i konverziju vode, uz kontinuirano adsorbovanje CO2.
            Rezultati projekta će imati ne samo akademski značaj, već će biti interesantni i za istraživače u industriji i one koji se bave rešavanjem problema CO2.
            Projekat će trajati dve godine, a istraživanja će se odvijati na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu i na Univerzitetu u Kilu, Velika Britanija. Ukupan budžet projekta iznosi 190.000 evra i u njemu će učestvovati šest istraživača sa Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. Rukovodilac projekta je doc. dr Marko Rodić.
            Dr Marko Rodić je doktorirao hemijske nauke na Univerzitetu u Novom Sadu 2015. Trenutno je docent na Katedri za fizičku hemiju na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. U naučno-istraživačkom radu se bavi rendgenskom kristalografijom i strukturnom hemijom koordinacionih i organskih jedinjenja, kao i sintezom i karakterizacijom koordinacionih jedinjenja sa različitim Šifovim bazama. Strukturnom hemijom metal-organskih umreženih struktura se bavio tokom istraživačkog boravka u Nemačkoj na Hajnrih Hajne Univerzitetu u Diseldorfu. Trenutno je rukovodilac srpskog tima jednog Srpsko-Austrijskog bilateralnog projekta iz oblasti kristalografije. Koautor je 60 naučnih radova u međunarodnim časopisima. h-index = 8.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com