Tue07162024

Poslednja izmena:10:05:24 AM

Back PRIVREDA INSTITUCIJE Projekt TOURCOMSERBIA

Projekt TOURCOMSERBIA

  • PDF
  • Prethodna
  • 1 of 5
  • Sledeća

            Fond za nauku Republike Srbije odobrio je projekt TOURCOMSERBIA (Tourism destination competitiveness - evaluation model for Serbia). Ovaj ambiciozni projekt je od velikog značaja za kontinuirano merenje i nadgledanje sveukupne konkurentnosti turizma Srbije što je posebno važno i za unapređenje turizma kao rastuće ekonomske aktivnosti naše zemlje.

 
            Projekt je podnet u saradnji Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, koji je nosilac projekta  i Univerziteta Singidunum. Projektni tim sa Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i Univerziteta Singidunum čine profesori i istraživači koji se dugi niz godina, na naučnoj i stručnoj osnovi, bave izučavanjem turizma kao fenomena, a posebno konkurentnosti turističke destinacije i razvoja turizma u Republici Srbiji i svetu: prof. dr Vanja Pavluković, rukovodilac projekta, prof. dr Danijel Pavlović, prof. dr Slobodan Čerović, prof. dr Tatjana Pivac, prof. dr Nemanja Stanišić, prof. dr Tijana Radojević,  prof. dr Uglješa Stankov, prof. dr Milana Pantelić, prof. dr Svetlana Vukosav, doc. dr Sanja Kovačić, asistent sa doktoratom Marija Cimbaljević i asistent Aleksa Panić, master.
            Ambicija i stručnost članova projektnog tima ove dve eminentne naučno-istraživačke institucije uslovili su da se rodi ideja formiranja modela koji će omogućiti monitoring i kontinuiranu ocenu konkurentnosti turizma Srbije u međunarodnim okvirima. Poseban doprinos projekta TOURCOMSERBIA sadržan je u kreiranju sveobuhvatnog pristupa oceni konkurentnosti sa ciljem da obezbedi jasne podatke i informacije ključnim donosiocima odluka u turizmu Srbije u vezi sa osnovnim elementima, faktorima i pokazateljima konkurentnosti Srbije kao turističke destinacije. Model, predviđen projektom, omogućiće donošenje jasnih odluka u vezi sa razvojem turizma i unapređenjem konkurentnosti Srbije kao turističke destinacije. 
            Cilj projekta je da se ustanovi trenutna konkurentska pozicija Srbije kao turističke destinacije kao i jasni pokazatelji koji će oslikavati realno stanje turizma Srbije. Ovo je posebno važno jer projekt predviđa definisanje prioritetnih pokazatelja i oblasti u turizmu Srbije od važnosti za postizanje konkurentnosti. Pored toga, poseban akcenat je stavljen na održivost razvoja i održivi pristup postizanju konkurentnosti Srbije kao turističke destinacije po svim osnovama (prostorna, ekonomska i socio-kulturna). Projektni tim je prepoznao da u vremenu oporavka turizma od pandemije Kovid-19, koja je imala drastične negativne posledice na međunarodni turizam, konkurentnost i održivost turističke destinacije predstavljaju osnovu oporavka i daljeg razvoja turizma. 
            Jedinstvenost i inovativnost projekta TOURCOMSERBIA je zasnovana na uspostavljanju modela za merenje i ocenu konkurentnosti koji će činiti sintezu naučne i stručne misli u ovoj oblasti, ali sa ključnim rezultatom, postavljanje jedinstvenog modela za Srbiju kao turističku destinacije i njen konkurentski set.  Sinteza ideja u ovakvom pristupu podrazumeva veliki iskorak na polju nauke i struke u međunarodnim okvirima, posebno jer ne postoji jedinstveni model za ocenu konkurentnosti koji može biti upotrebljen na primeru svake turističke destinacije. Pored toga, ako se doda da je većina postojećih modela teorijskog karaktera, da je mali broj praktičnih modela za ocenu konkurentnosti zaživeo i konkretno upotrebljen za inpute politici razvoja turizma u destinacijama, ovaj projekt stvara jasne osnove sinteze teorijskih saznanja  i mogućnosti praktične primene, a u cilju postizanja razvoja turizma sa svim pozitivnim efektima koje donosi jednoj zemlji. 
            Srbija je turistička destinacija u razvoju gde turizam može biti jedan od ključnih sektora koji doprinosi sveukupnom ekonomskom i društvenom rastu i razvoju. Konkurentnost turizma Srbije u međunarodnim okvirima nije na zavidnom nivou, a postoji realan prostor za veću ekspanziju turizma i zauzimanja značajnije konkurentske pozicije. Upravo iz tog razloga projekt TOURCOMSERBIA stvara dobru osnovu za, s jedne strane, shvatanje značaja i pozitivnih doprinosa koje turizam može imati po privredu jedne zemlje i, s druge strane, podsticanja na postizanje konkretnih rezultata razvoja s akcentom na održivost i unapređenje konkurentnosti turizma Srbije. 
            Ukupna vrednost projekta odobrenog za finansiranje iznosi 22,987,000,40 dinara. Predviđeno trajanje projekta je tri godine, a realizacija je otpočela u januaru 2022. godine. Projekat je dobio podršku i ključnih zainteresovanih strana u razvoju turizma Srbije među kojima se izdvajaju Turistička organizacija Srbije, Nacionalna asocijacija turističkih agencija Srbije - YUTA, kao i Poslovno udruženje hotelsko-ugostiteljske privrede - HORES.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com