Mon06242024

Poslednja izmena:11:07:14 PM

Back PRIVREDA INSTITUCIJE Projekat Phy2Climate: Rešenja za fitoremedijaciju i čistiju proizvodnju biogoriva sa zagađenih zemljišta širom sveta

Projekat Phy2Climate: Rešenja za fitoremedijaciju i čistiju proizvodnju biogoriva sa zagađenih zemljišta širom sveta

  • PDF
  • Prethodna
  • 1 of 5
  • Sledeća

Phi2Climate je Horizont 2020 projekat finansiran od strane EU, koji ima za cilj kombinovanje čistije proizvodnje biogoriva i fitoremedijacije kontaminiranih zemljišta.

Koordinator projekta je ITS-Förderberatung GmbH iz Austrije, a inostrani partneri su: Fraunhofer UMSICHT, Aurubis AG, Pro Umwelt, Trägerverein Umwelttechnologie-Cluster Bayern e.V. (Nemačka), Leitat Technological Center, Litoclean, Compañía Logística de Hidrocarburos (Španija), Silesian University of Technology (Poljska), ETA-Florence Renewable Energies (Italija), Hasselt University - Centre for Government and Law (Belgija), Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Argentina), Biovala SME (Litvanija). Partneri iz Srbije su Institut za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad, institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiiju, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu i Javno vodorpivredno preduzeće Vode Vojvodine, koji su od 5. do 7. juna u Novom Sadu bili domaćini sastanka konzorcijuma. Pored radnih sastanaka ovo je bila prilika da učesnici projekta posete pilot lokalitet pored Srpskog Itebeja na kojem se sprovode istraživanja fitoremedijacije deponije zagađenog sedimenta gajenjem energetskih biljaka. Proizvedena biomasa se suši, peletira i prevodi u biogoriva (biougalj, biodizel i biogas) u institutu Fraunhofer u Nemačkoj. Važan apsekt projekta jeste izrada nekoliko biznis modela za koncept koji se dokazuje u okviru projekta. Takođe, analizira se i zakonska regulativa neophodna za implementaciju koncepta projekta. U ceo proces su, pored eksperata, uključene sve zainteresovane strane, od vlasnika zemljišta, farmera, kompanija za čišćenje lokaliteta, proizvođača goriva do donosioca odluka. Osnovna ideja projekta je da se za proizvodnju energetskih biljaka koriste zagađena zemljišta - na taj način se zemljište čisti do nivoa da može da se koristi kao poljoprivredno zemljište, a proizvedena biomasa se prevodi u biogoriva i time se smanjuje upotreba fosilnih goriva i smanjuje emisija ugljen-dioksida.
U Vojvodini veliki problem predstavlja ispuštanje otpadnih voda u vodotokove i kanalsku mrežu, kao i erozija, naročito sa poljoprivrednog zemljišta, koje je hemijski tretirano pesticidima i mineralnim đubrivima, usled čega se taloži zagađeni sediment. Nakon izmuljivanja takvog sedimenta i odlaganja na za to predviđene deponije, neophodno je izvršiti sanaciju takvih lokaliteta i fitoremedijacija je odlična metoda, jer se može lokalitet očistiti i dati mu se dodatna vrednost. Problem dо sada sa metodom fitoremedijacije je bio da se biomasa uglavnom spaljivala ili odlagala na deponije, a na ovaj način bi se i ona korisno upotrеbila i potpuno bi se zatvorio ciklus, kako ne bi došlo do zagađenja životne sredine i kako bi se smanjila emisija gasova staklene bašte.
Pre testiranja neke od energetskih biljaka u realnim uslovima na pilot lokalitetu sprovode se pot eksperimenti, gde se u kontrolisanim uslovima testiraju razne biljke iz banke gena Instituta za ratarstvo i povrtarstvo. Na lokalitetu Instituta na Rimskim šančevima 7. juna je održan dan otvorenih vrata, gde su mediji i svi zainteresovani mogli da vide eksperimente koji su u toku, kao i da popričaju sa učesnicima projekta. U okviru projekta je još jednom ostvarena izvanredna saradnja između srpskih partnera: JVP Vode Vojvodine u okviru održavanja hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav uklanjaju sediment i u obavezi su da izvrše tretman zagađenog sedimenta, Institut za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad poseduje biljnu banku gena i veliko iskustvo u proizvodnji semena, kao i istraživanju fitoremedijacije zemljišta, dok Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu ima veliko iskustvo u istraživanju zagađenih lokaliteta, proceni rizika po životnu sredinu i ispitivanju različitih tehnika remedijacije zagađenih lokaliteta. Saradnja Instituta i PMF-a je rezultovala i odobravanjem za finansiranje od strane Fonda za nauku Republike Srbije projekta pod nazivom „Natural based efficient solution for remediation and revitalization of contaminated locations using energy crops (Efikasno rešenje na prirodnoj bazi za remedijaciju i revitalizaciju kontaminiranih lokacija korišćenjem energetskih useva)“ - ReNBES, čiji je rukovodilac dr Snežana Maletić, redovni profesor PMF-a.

Više fotografija na: https://www.facebook.com/topserbia

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com