Thu05232024

Poslednja izmena:12:23:40 PM

Back PRIVREDA INSTITUCIJE Konkurs za upis studenata na Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu

Konkurs za upis studenata na Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu

  • PDF

УНИВЕРЗИТЕТ ПРИВРЕДНА АКАДЕМИЈА У НОВОМ САДУ


Цвећарска бр. 2 Нови Сад, тел: 021/531-020, тел/факс:021/530-359

 

www.privrednaakademija.edu.rsРАСПИСУЈЕ

КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ШКОЛСКУ 2011/2012.ГОДИНУ

НА СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ, МАСТЕР АКАДЕМСКИХ И ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА ЧИЈИ СУ НОСИОЦИ СЛЕДЕЋИ ФАКУЛТЕТИ:


ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИВРЕДУ И ПРАВОСУЂЕ У НОВОМ САДУ

Конкурс за упис студената у прву годину основних академских студија у другом уписном року у школској 2011/2012. години

1.    Правни факултет за привреду и правосуђе у саставу Универзитета Привредна академија у Новом Саду (у даљем тексту: Факултет), у другом уписном року, уписује 107 студената у прву годину основних академских студија у школској 2011/2012. години.
2.    Кандидати који конкуришу, могу да се пријављују и уписују на следеће акредитоване студијске програме у Новом Саду: Опште-правни и Привредно-правни студијски програм, с тим да је број студената који се уписују на Опште-правни 63, а на Привредно-правни студијски програм 44.
3.    Право да конкуришу и да се уписују на Факултет, у оквиру утврђене уписне квоте, имају лица са завршеном средњом школом у четворогодишњем трајању.
Лице се може уписати на студијске програме, ако познаје језик на коме се изводи настава.
4.    Рангирање ће се извршити према мерилима наведеним у тексту овог конкурса, тако што ће се формирати јединствена ранг листа. Право на упис на студијски програм за који су се определили, остварују кандидати са јединствене (коначне) ранг листе који се рангирају од 1. до 107. места.             
5.    Кандидати који се уписују у утврђену квоту, полажу пријемни испит.         
Пријемни испит се полаже у облику теста из Опште културе.
6.   Kонкурсни термини:    
- пријављивање кандидата:                              2. септембра 2011. год. (од 900 до 1400);
- полагање пријемног испита:                          6. септембра 2011. год.;
- објављивање прелиминарне ранг листе:         7. септембра 2011. год.;
- објављивање коначне ранг листе:                  9. септембра 2011. год.;
- упис примљених кандидата:                         12. септембра 2011. год. (од 900 до 1400)
7.  Мерила за утврђивање редоследа кандидата на ранг-листи
-  највише 40 бодова кандидат остварује по основу успеха у средњој школи;
-  највише 60 бодова кандидат остварује на тесту из Опште културе;
-  кандидат мора остварити најмање 50 бодова да би остварио право на упис и рангирање.
8. Начин правне заштите кандидата
Kандидат може поднети приговор на тачност бодовања свог теста на прелиминарној ранг листи и на исправност обављања пријемног испита.  
Приговор се може поднети дана  8. септембра 2011. године у времену од 8.00 до 12.00 часова.
Приговор се адресира на декана, а предаје се Студентској служби.
По приговору се решава у року од 24 часа по подношењу.    
9. Накнаде
-    накнада за полагање пријемног испита:  4.000,00 динара (приликом пријављивања подноси се уплатница);
-    школарина: 1.500 ЕУР-а у динарској противвредности, која се уплаћује у више рата у току трајања школске године.
Напомена:  
•    Све додатне информације у вези са уписом могу се наћи на сајту Факултета: www.pravni-fakultet.info, или се може позвати следећи телефон: 021/400-499, тастер 2.

Конкурс за упис студената на МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ у другом уписном року у школској 2011/2012. години

1.    Правни факултет за привреду и правосуђе у саставу Универзитета Привредна академија у Новом Саду (у даљем тексту: Факултет), у другом уписном року, уписује 91 студената на два акредитована студијска програма мастер академских студија (у даљем тексту: мастер студије): Опште-правни и Привредно-правни студијски програм, с тим да је број студената који се уписују на Опште-правни 44, а на Привредно-правни студијски програм 47.
2.    Услови за упис: на мастер студије се могу уписати лица која су завршили правни или неки од сродних факултета друштвених наука, у четворогодишњем трајању, односно стекли 240 ЕСПБ бодова.
3.    Рангирање кандидата врши се према просечној оцени кандидата оствареној на основним студијама. Право на упис на Мастер студије, на студијски програм за који су се определили, остварују кандидати са јединствене (коначне) ранг листе који се рангирају од 1. до 91. места.             
4.    Рокови за пријављивање кандидата на конкурс и упис:
- пријављивање кандидата:                            5. септембар 2011. год. (од 900 до 1400);
- објављивање прелиминарне ранг листе:       7.  септембра 2011. год.;
- објављивање коначне ранг листе:                9. септембра 2011. год.;
- упис примљених кандидата:                        12. септембра 2011. год. (од 900 до 1400)
Пријављивање и упис кандидата, врши се у просторијама Факултета.
5.    Начин правне заштите кандидата
Kандидат може поднети приговор на тачност бодовања своје просечне оцене на основним студијама на прелиминарној ранг листи.  
Приговор се може поднети дана 8. септембра 2011. године у времену од 8.00 до 12.00  часова.
Приговор се адресира на декана, а предаје се Студентској служби.
По приговору се решава у року од 24 часа по подношењу.
6.   Накнаде
- школарина: 2.000 ЕУР-а у дин. противвредности која се уплаћује у више рата у току трајања школске године.
Напомене:
•    Све додатне информације у вези са уписом могу се наћи на сајту Факултета: www.pravni-fakultet.info, или се може позвати следећи телефон: 021/400-499, тастер 7.


Конкурс за упис студената на ДOKTOРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ у другом уписном року у школској 2011/2012. години

1.    Правни факултет за привреду и правосуђе у саставу Универзитета Привредна академија у Новом Саду (у даљем тексту: Факултет), у другом уписном року, уписује 11 студената на два студијска програма докторских академских студија (у даљем тексту: Докторске студије): Кривично-правни програм и Привредно – правни програм. Број места за упис у другом уписном року:
-    Кривично-правни програм: 5 студената
-    Привредно-правни програм: 6 студената
2.    Услови за упис: У прву годину докторских студија , може се уписати лице које има: завршене мастер академске студије, са најмање 300 ЕСПБ бодова.
3. Рангирање кандидата:
Рангирање кандидата врши се према просечној оцени кандидата, оствареној на основним академским, односно мастер академским студијама или магистарским студијама.
Право на упис на докторске студије, на студијски програм за који су се определили, остварују кандидати који се рангирају од 1. до 5., односно 1. до 6. места
4. Рокови за пријављивање кандидата на конкурс и упис:
- пријављивање кандидата:                         5. септембар 2011. год. (од 900 до 1400);
- објављивање прелиминарне ранг листе:    7.  септембра 2011. год.;
- објављивање коначне ранг листе:             9. септембра 2011. год.;
- упис примљених кандидата:                     12. септембра 2011. год. (од 900 до 1400)
Пријављивање и упис кандидата, врши се у просторијама Факултета.
5.  Начин правне заштите кандидата
Kандидат може поднети приговор на исправност свог рангирања на прелиминарној ранг листи.  
Приговор се може поднети дана  8. септембра 2011. године у времену од 8.00 до 12.00 часова.
Приговор се адресира на декана, а предаје се Студентској служби.
По приговору се решава у року од 24 часа по подношењу.    
6.     Накнаде
- школарина: 10.000 ЕУР-а у динарској противвредности, за целокупне докторске студије, која се уплаћује у више рата у току трајања школске године.

Напомене:
•    Све додатне информације у вези са уписом могу се наћи на сајту Факултета: www.pravni-fakultet.info, или се може позвати следећи телефон: 021/400-499.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com